Командная тренировка 8, понедельник, 11 октября 2010

Started at: 11.10.2010 15:36:49 MSK
Duration: 69.19:00
Will finish at: 20.12.2010 10:36:49 MSK
State: RUNNING 16329/100500
Last success: 6.12:31:46, team 188 - SPb SU: Avdyukhin[, Karpov, Malkovsky], problem H
Last updated: 05.02.2014 17:14:42

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
10008SPb SU: Andreev, Bulychev[, Zvonarev]+
2:12
.+4
1:14
.+1
4:39
..+2
2:05
+4
3:18
+
1.06:35
628651
188SPb SU: Avdyukhin[, Karpov, Malkovsky]+1
6.10:17
.+
2:12
+15
4.00:26
...+6
6.12:31
+2
10:27
+
4.06:25
6318212
14SPb SU: Gladkikh[, Samoylov, Udalov]...+9
2:49
....+1
3:23
+
4:03
38163
10511SPb SU: Medyanikov, Pologova[, Sviderskiy]..+
1:30
.....+
2:07
22174
506SPb SU: [Belous, Nenashev, ]Sokolov.+2
1:50
......11505
10504SPb SU: [Belousova, ]Rogal', Shuvalov..+2
2:46
......12066
721SPb SU: Ashihmin, Nazarov, Peunova.........007
10508SPb SU: Gudkov, Sukontsev, Gorshkov.........007
10516SPb SU: Artyushov, Grigoriev, Shein.........007
 Submits11 15385  19164108  
 Accepted2 521  23419  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh