Technische Universitat Darmstadt Championship 2004, Saturday, October 08, 2005

Started at: 08.10.2005 16:31:48 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 08.10.2005 21:31:48 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:35:12, team 07 - Gravin, Filippov, problem G
Last submission: 4:59:45, team 28 - (School) Kopeliovich, Petrov, Davydov, problem B
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
03Antipov, Vyahhi, Kazmenko+1
2:03
+1
2:00
+1
2:33
.+
0:28
+
0:59
+2
3:28
67941
i02Volkov, Zherlitsyn, Egoshin+
1:46
.+
3:08
+
1:14
.+
0:29
+1
2:35
.55752
07Gravin, Filippov+
2:06
.+
3:21
+1
1:08
.+
0:17
+1
4:35
.57293
28(School) Kopeliovich, Petrov, Davydov+
3:44
+
2:48
+
1:19
.+1
0:31
+4
4:06
58504
01Bankevich, Leonov+2
1:49
.+
4:08
+3
0:40
.+1
0:55
+4
3:40
58735
17(PhTS) Akhi, Poromov, Feskov+2
3:56
..+
0:55
.+
0:18
.33506
26(PhML 30) Anton Timofeev ...+
1:29
.+
0:38
.21287
24(L8 SBor) Ivan Bulychev...+2
1:32
.+
0:55
..21878
18Bereznyak, Chistov, Hurgin.+1
2:51
.+
0:24
..22169
12Eugeny Demenkov..+3
3:35
.+3
1:30
..242610
14(PhTS) Maxim Gladkih..+5
4:05
.+1
1:17
..244211
23Artemov Aleksandr.....+
0:28
.12812
 Submits1892732 182518147  
 Accepted6 610 125140  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh