Kill 'em All Again!, Thursday, October 07, 2004

Started at: 07.10.2004 16:35:35 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 07.10.2004 21:35:35 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:47:29, team 21 - Belov, Goncharov, problem B
Last submission: 4:59:49, team 01 - Bankevich, Valtman, Leonov, problem I
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I =TimeRank
01Bankevich, Valtman, Leonov+2
1:00
+2
2:37
+2
4:00
+5
4:27
.+
2:18
+
1:47
+1
0:26
712391
20Levchenko, Malkov, Gubanenkov.+4
3:56
...+
1:36
.+
0:55
34672
03Antipov, Volkov+1
3:53
+3
2:23
....+2
0:26
35223
07Alyutov, Filippov, Gravin.+1
4:19
+3
3:39
....+
3:10
.37494
09Oleg Shpynov......+
4:20
+1
1:28
.23685
04Kudinov, Posov, Myasnikov...+3
1:48
..+8
3:26
.25356
21Belov, Goncharov.+6
4:47
....+2
1:53
.25607
13Dubchuk, Chemodanov......+1
2:29
.11698
 Submits522710 9223987  
 Accepted2522 228 23  
   
 Frozen         0  

List of all contests

Auto-refresh