All Tasks Contest, January 28 - February 7, 2011

Started at: 28.01.2011 00:00:19 MSK
Duration: 11.00:00
Will finish at: 08.02.2011 00:00:19 MSK
State: RESULTS
Last success: 10.21:33:53, team 34 - Lviv NU: United (Kushnir, Voyetsa, Yevchinets), problem 0207D
Last submission: 10.21:48:35, team 12 - SPbSU: DrinkLess (Fondaratov, Levin, Smirnov), problem 0129E
Last updated: 05.02.2014 17:14:42

IDTeam 0128A 0128B 0128C 0128D 0128E 0128F 0128G 0128H 0128I 0128J 0128K 0129A 0129B 0129C 0129D 0129E 0129F 0129G 0129H 0129I 0129J 0129K 0129L 0130A 0130B 0130C 0130D 0130E 0130F 0130G 0130H 0130I 0130J 0201A 0201B 0201C 0201D 0201E 0201F 0201G 0201H 0201I 0201J 0201K 0202A 0202B 0202C 0202D 0202E 0202F 0202G 0202H 0202I 0202J 0203A 0203B 0203C 0203D 0203E 0203F 0203G 0203H 0203I 0203J 0205A 0205B 0205C 0205D 0205E 0205F 0205G 0205H 0205I 0205J 0205K 0206A 0206B 0206C 0206D 0206E 0206F 0206G 0206H 0206I 0206J 0206K 0207A 0207B 0207C 0207D 0207E 0207F 0207G 0207H 0207I =TimeRank
20Ural SU Lynx (Dublennykh, Kurpilyanskiy, Rubinchik)+9+8+7+2+3+13++1++1+4+1+++1+4+7+7+43++2++6+3+2+1+1+38+2+6+++3+5++20+3++5+4+1++3+13+6+3+3+2+3+21++9++6++26+1+++4+20+++++1.++3++1++9.+7+2+4.+2+..+4+8+6+++1++1+2++2+897545951
10SPbSU ITMO 2 (Kapun, Kever, Nigmatullin)+19+4+9++4+51+2++2+1++++1+1+.+1+1+1+3++++2+1++++1+1+5+15++3+1+++1+1++4+3++2+1+++2+++1++1+1+++4+1.+1++1++2.++4+++1++2.++2.+2++..+2++1+++1+++2+1+1+877167042
33Donetsk NU: United (Kuskov, Lomonos, Lunyov)+7+1.+2++5+3++4+20.++2+++5.+4+14++2+5++2++3+++2+4+9+3+1++2+4+1++1+6++++4+++2+++16++4+4+3+4+2+10+++3.++8++2+3.+2+++++6+++1.+6+1+3.+2+3++++1+++3+5+857364403
36Warsaw U (Kulczynski, Pachocki, Smietanka)+5.+++6++1.++4+6++1.+2.+1+1.++++5+2+8+5+1+4+4++4+1+++++1+1+4+4++4+2+1+1+4+1+++4+2+25+1+++2.+2+4+1++++++++++++2+1.+3+1+1..+6+6+1+1++1++1+2+3+1+827044214
35Kiev NU (Bacherikov, Korotkov, Neyter).+7+5+6++13++1+4+1+5+7+7+7+1+1.+1+++1+13++2+2+3+2++3+3+++6+3.+4++3+1+++8+2+3+2+2+++1+1++2+5++4+1++3.+2++3+1+7+2++3.+4++.+13+2+++2++8+1++1+++2+3++827866225
34Lviv NU: United (Kushnir, Voyetsa, Yevchinets)+1+10.+7++6+++1+15.++1+++10.+4+13++4+1++1+3+2+4+19++12+5+1++18+2.+2+1+1+10+++16+1+2+6++1+.++3++1+4.+14++..++2+4++4.++++++2+12+1+1+3.+34++4+14..+2+++3+3+13+1.+3+816980986
12SPbSU: DrinkLess (Fondaratov, Levin, Smirnov)+1+3+4+++6++2++6.+1+6+2+.+.++2+16+14+++1+1+7+1+6.++4+16+.+++2+++1+5+4+++1++.++5++12++23+3++2+6+1+1++5+2.+2+8+++.+1++1+.+15+1+...+2+1+++++1+2+2++817222747
15SPbSU 4 (Karpov, Samoylov, Udalov)+5+10.+2+18+4+1+1+13.+5+1++1..+4+2++4++14+3+1+3++16+1+4.+3+1.+1.+5+++1+4+2.+++1++2++1+1+6+2++1.+3++..++1++2+1.+2++3++.+1+1+1.+3+2...+3+1+++2+2++6+++756741588
19Novosibirsk SU: Packages (Kurtov, Shcherbina, Zaytsev)++13.+2++26+8++10.+13+2+3++7.+7+13+3+4+14+4++4+8+15+25+8+2.+1+2+10+2.+1++2++2++14+2+9+15++1.++1+2+3+3+4+1+8..+6+2+5+2+3.+1+4+1++..+14+1+18.++1..+7+2+2++1+7+1.+3+746474389
22Perm SU (Ponomarev, Sergeev, Serovikov)+.+10+1.+++8+30+++++++++++++3+2++7+17+9+46+8+22+2+2+16.+9+++6+2+5+3+5++3+++1.+.+4++1.+++1..+4+6+2+1..+1+1+++.+25+1+4..+2+1..+7+4+++5+12+1.+17361554110
14SPbSU 3 (Andreev, Bulychev, Smykalov)+11+.+2+1.+1++1+2+8+11+2+9+..+11.++5.+6+2+2+2++2+..+3+3.+11.+3+2+1+2+14+1+8+2+6+3+++.+5+17+1++13.+1+1+4..+6+7+4+5+3.+1++2+1+1..+1+1+2.+1+2+...++3++3+1+3+2.+5++7367996311
16Saratov SU 2 (Ivanov, Kuznetsov, Rakhov)+12+33+42+++26+4++10.+8+4++.+18+36++18.+50+++2+6+1++138.++.+3.++++++5+20++1++++.++13+27++2+33+11++1..+3+1+1++10.++6+6+..+6+2+.+14+...++1+1++++..+7260526612
01Moscow IPT: Waterogers (Dlougach, Gimadeev, Shishkin)+5+3+8+1+++175..+++17+1.+10.++1.+6++7+5+1+53+3.+5+4+++++++1+++1+1+37+3+++1.+3+22++2+4.+3++.+3+++4.+1+3+1+1+..+5+1+1.+17+3+3..+7+4+4+7+++1.+6++7268288413
05Moscow SU: Unpredictable (Kornakov, Kumok)+22+1+20++.+4..+2+3+2+4+3..+1+3+4+6.+46++1++2+1+2++1++3+1.+8+++1+3+2+2+2++14+++.++3+12+2+2++++2.+2+5+1++4+4++..+++3.+1....+3++3+2+1+2.++6952747214
32Taurida NU: AKAI (Mangilev, Milanin, Vints)+9+4.++++1++6++2++..+1.++2++4+1+3.++5.+19++2.+6.+++2+9++2.+1+4+2++2+3.+15.+2+4.+6++44...+4++3+2.+++++.+++8..++1..+2+1++++1+1+2+2+2+6861727515
28Kopeliovich, Korotkevich+1+3.++.+4+...+2++6+2..+13.++2.++1++1+1+3+.+2+1.+2.++++1+1+.++.+++.++++1.+4++1..++1+4+.++2+2+..+10+.+1+1.+1+++2++++++2+1++6653934116
06Moscow SU: ST (Fedorov, Kaluzhin, Rogulenko)+3+4+2.+2+1+.+12+3++..+3.+4+2.+10+++2+1+..+4+15...++++6.+3+18+6+1+28+3++.+1+11+3++1.+1++7..+10+++2+2++....++1.++2+.++1+1+++4+4+1++3+1+6555193817
21Ural SU Erop (Fominykh, Schelkonogov, Mukhametianov)+4+.+2+.++2+12.+5+4+4+11..+5.++3+1+5+1+1+1+3+8++1.+4+2+9+5.+1+1++8+3+2.+3+16+7+1+2+...+1+1+.+5++1..+3+4++4..+2+3++1...++6+12..+1+...+11+8+3++31+2..+6556512418
31Taurida NU 1 (Barinov, Barykin, Krestyannikov)+7+17.+4+3+39+++2..+12++22+1..+2.+1+1.+3+1+2+3+4+13+.++4.+2.+2+++8+2+2+2+1+.+++.+.+1+7+15+7++..+2+9+1+.+10+1++....+1+13..+1+1...+2+2+1+3+2+34+1..+16450985019
09SPbSU ITMO 1 (Akhi, Bannykh, Poromov).++.++1..+3+.+1..+1.+.+2+1+1+3++9..+1+1+15+4.+2++.+1+.+2++65+2+1+.+.+1++.+12++..+1+1++1.+2+8++..+14++5.+++1..+1++2+1+++1++2+++6356508920
17Saratov SU 1 (Agapov, Bondarenko, Fefer)+5+4.++5+9+2.+4+8+4+5..+6+18++4.+16+1+1+1+1+5+.++3.+2.++++5+13+3.++4.+1++.++4+2++4+30+++7.+20.+6++3+.+2+1++...+1+4..+....+3+3+1+6+2...+6251614621
11SPbSU ITMO 3 (Komarov, Mayorov, Melnikov)..+4+1+7+.+5.+2+2+1++7.+44.++.+4+++7++...+1+++5+++10+1+1.+4+12+14+1+1+.+..+1+..+...++3+3+11.+4++..+++..+1...+3+5++1+1+1+.+7+1+5949620122
24Nizhny Novgorod SU (Epifanov, Shmelev, Vadimov)+1.+2+2+3+2+...+14+5+1+7..+8.+.+8++++1+++13.+1...++++1.+2.+7+1++1+.+1+1+8+2.+1++1+.++1+.++++...+...........++++5++1++5541713623
30Belarusian SU 2 (Gritskevich, Kolesov, Pronin)+7.++6+69+6.+5.+12++1+..+8.+1..+17++5+2+1+1+15.+2.+1.+2+1+2+23+2+.+14+10+4+1+1.+.+3+.+1+...+48++3..++1++1..+4+4+5..+....+19++1+1+1+2...+35543785124
08Moscow SU: T@pirenok (Evstropov, Pyaderkin, Ivlev)..++.+.+46..+5.+..+9.+..+1+1++5+3+1..+3+1.+2+1++++1+10+22+1+1+....++3.+8++1...+3++6+2.++1+...+2+1+2.+3++...+9+5++3.+8+1.+4+5345966225
39Petrozavodsk SU: Quite OK (Basunkov, Fedulin, Filippov)+7.++10.+++7+12.+4+4+10+..+3.+1..+2+1+5+5++19+...+.+3.+1+1+1.+3+.+1.+15++.+3.++9.+6+...+1+28+..+1+5+3+1....+2..++16...+2+1+2+1.+...+5243024926
13SPbSU: WiseKey (Belous, Nenashev, Sokolov)+5.++7.+22+1....+7.+2...+7+..+13+++++1...+6.+1.+++1+6++7++6+4+4+2+.+2+8.+2+4.+....+4+1.+3.++3+2+2....++9..+....+5++1+1+2+4+...+5248798227
29Belarusian SU: Kuplyu Moped! (Yarets, Pisarchik, Udovichenko)+++++1+2.++.+2....+1+7.+6+++1.+2..++.+1.+1+++.+1.+2+4+...++1.+11++1...++1+2.++4++...+3+.++3+..+++3++..++5140988928
27Kazakh-British TU (Baizhikenov, Kanapin, Yessenamanov)..+2+3.++2...+1.+1....+2....++++++++.+4.+3+7+1..+1..+24+2+1+1.+1.+8+2+20.+1+....+5+5+3+1.++1+2+1+...+1...+1+2...+20+2++1++5+1..+5048237429
23South Ural SU (Bich, Bogatyrev, Vasilenko)............+7+12+1...+6.++1+5+2+5++4.+1+4.+9+1+++2.+..+25+4+1+...+++5.+2+1+1...+6+5+7+.++4++..+3+1+3.++...+5+4++.++1.+2+5048687630
04Moscow IPT: Lambda (Gorshenin, Pimenov, Volkhin).+8++6++..++9....+5+2.++2+4+7..++...........+34.+17+1+4.+++7.+3+3+..+6++4.+3+4+13+1+5...++5.+5++9...+16+9+1++4+12+2+2+1+2+4946471431
07Moscow SU: Pushkin (Cherepanov, Kharitonov, Melnikov)..+18+.++1...+3+7.+2+21...+...+2+2+5+2....+4..+7.+5+7...+8..+5++..++1++1.+1....+++1..+1+++1...+8+1+1.+2+...++1++1+++1.+3+1+14849530932
02Moscow IPT: Guinness and Pistachios (Akolzin, Rukhovich, Verkhoglyadov)+8..++.+2++...+7+18+..+5+31+10...++1+2+21+...+2............+++1...+2+2.+2+...++1+1..+1+2+1+..+2+1+26..++...++1+2+1+5+6+.+7+4641556633
40Petrozavodsk SU 4 (Filev, Ioffe, Sedov)+18.+1+2.+6+11...+3+11.+1..+7.+2...+1++3.+5+1...+1.+2.+3++..+4.+..+3+1+4..++13.+2+2.....+..+2+11+7+1+...+14..+1+...+++1+1..+..+4440937434
43Kiev NU: Tverdokhleb...+23..+12+5....+2.+1....+2+2..+4+2+2..+..+4+...+3++..+3.+19..+2+4...+5+4+3+7.+1+...+25+..++4++...+1.+3+1....+3++2.+2..+5+14134905535
26Tomsk SU (Chadnov, Kolupaev).+1.+4+5+1....+1+6+..+2..+1++3+4+1+7..+.....+1++1...+10...+1+...+7+1..+1....+10+2..++1+...+2+4..+1....++7+2+3+1+1..+1+4034222636
37Helsinki U: BubbleSorters (Hartikainen, Laitinen, Sysikaski)..++....+2.+3....+..+3++1+2.+..+2...++1+1..+2+1.++3+.+1+8++3+.+1+..+1+1+2..+1+2...+3..+1+3....+3+7.+1+1.+9+4035514937
18Orel STU: Roman Vetrov...+..+1+4....+2.+6....+...+++2+9.+3..+..+16++..+1....++1+1....+1+1.+2....+4+2..++++....+...+..+++++++...+3833450438
03Moscow IPT 3 (Chebanov, Kondakova, Zhukov)..+2+1.+4+3..+3...+9..+1...+1++1+7+8+33...............++3++.+3.+1+17.+2.+8....+.+........+3+...+1+++9+3++..+1+3531389939
45Sergey Kopeliovich..+5+2.+................+2++9+3+5+2..+6+1...+1....++1++1.+23+1+.+4+23..+8+3+.++3+++.++++...++...................3532959740
25Samara SAU (Egorov, Glashchenko, Semushin)..+2+4.+3+2............++1+3+4......+3+5+1..+3.....++....+3+1..+....++2..++3+....+1+3..+5.....++1.++2..+3027034541
38ETH Zurich (Kollmann, Nenadov, Serbinenko)..+15........+2.....+4.+5..+7.........+2......+5...+.....++12..++1+3++1..++16...+...+1+5+2+2+9+..+22526525442
42Petrozavodsk School (Lagunov, Martynov, Voronetskiy)...+1..+3............+3...+2+3...........+16+4.......+2.......+1........++1....+7+1........+3+1..+..+1715944843
47Gozman, Mirzayanov, Stankevich......................................................+.+3++1.+++2+.+3+2++..+3....................1314158844
48Kulikov, Mavrin, Mitrichev................................................................+4+4.+8++++.+4....................89827945
46Ivan Kazmenko......................................................................................++++3+1...+69054446
41Petrozavodsk SU 5 (Gorodyskiy, Pyatin, Shapovalov).......................+6...........+............................+1....................+443765847
 Submits2072191411541334371581017152168152150145137721524924994131732869699147171330175256103126113131122137119817717493841341822043501707772555820111312122318517770119917960286116140108710322010363381851146117186 1568197191529183154811231062317641121865712696  
 Accepted2025742361341282117627372840112281340249284242423530401492937143043639392623361833272538424172819284140113443287319354238241423644461955294131 16402822936404337303743141627442544  
   
 Frozen                                                                                               0  

List of all contests

Auto-refresh