Technische Universitat Darmstadt Championship 2004, Saturday, October 08, 2005

Started at: 08.10.2005 16:31:48 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 08.10.2005 21:31:48 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:35:12, team 07 - Gravin, Filippov, problem G
Last submission: 4:59:45, team 28 - (School) Kopeliovich, Petrov, Davydov, problem B
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
03Antipov, Vyahhi, Kazmenko+1+1+1.+++267941
i02Volkov, Zherlitsyn, Egoshin+.++.++1.55752
07Gravin, Filippov+.++1.++1.57293
28(School) Kopeliovich, Petrov, Davydov+++.+1+458504
01Bankevich, Leonov+2.++3.+1+458735
17(PhTS) Akhi, Poromov, Feskov+2..+.+.33506
26(PhML 30) Anton Timofeev ...+.+.21287
24(L8 SBor) Ivan Bulychev...+2.+..21878
18Bereznyak, Chistov, Hurgin.+1.+..22169
12Eugeny Demenkov..+3.+3..242610
14(PhTS) Maxim Gladkih..+5.+1..244211
23Artemov Aleksandr.....+.12812
 Submits1892732 182518147  
 Accepted6 610 125140  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh